محرک های بویایی همگی مربوط به یک حقیقت ساده و مهم هستند. رایحه هایی که خاطرات مثبت را بر می انگیزند مصرف کننده را مجاب به خرید می کنند. راچل هرز از دانشگاه برون، و هاروکا سوگیاما و همکارانش از شرکت کائو ژاپن اخیرا مطالعه ای برای شناسایی این موضوع انجام داده اند که چطور بوی یک محصول می تواند هم باعث یادآوری خاطرات شود و هم بر روی نظر مصرف کنندگان در مورد یک محصول  رایحه خاص تاثیر بگذارد.

این مطالعه مهم حقایقی شگفت انگیز را آشکار ساخت

این مطالعه که در سال ۲۰۱۵ به انجام رسید، «رابطه بین خاطرات برانگیخته شده و ارزیابی محصول» نام گرفت. هرز و همکارانش نمونه هایی از چهار لوسیون معطر را به ۲۷۱ زن آمریکایی ۲۲ تا ۳۱ ساله ارسال کردند.

از شرکت کنندگان خواسته شد تا لوسیون ها را از چهار جنبه امتیازبندی کنند: خوشایندی، شدت، آشنا بودن، خاص بودن  رایحه و اینکه هر یک تا چه اندازه برانگیزنده خاطرات آنها هستند. سپس از آنها خواسته شد بگویند تا چه حد از لوسیون نمونه خوششان می آید.

محققین مشاهده کردند که شرکت کنندگان لوسیون هایی را ترجیح می دهند که دارای بوی خوشایند هستند و خاطرات احساسی قوی تری را بر می انگیزند. نتایج مطالعه نشان داد که خاطرات برانگیخته شده از رایحه یک محصول دلیل اصلی انگیزه برای خرید می باشد.