شرکت ژان نیل فرانسه

شرکت ژان نیل در ابتدا این شرکت بعنوان بنیانگذار صنعت عطر در جهان معرفی میشود. شروع فعالیت از سال 1779 در گرس فرانسه مهد عطر سازی دنیا توسط ژان نیل بنا شد. یک کمپانی عطر سازی خانوادگی که تا به امروز فعالیت خود را ادامه داده است تا به نسل های بعد خود این میراث را انتقال دهند.